bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostp do pozostaych informacji publicznych

Udostpnienie informacji publicznych w PIW Tychy odbywa si na podstawie ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. o dostpie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z póniejszymi zmianami).

Informacja publiczna , która nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostpniona na wniosek.

Wniosek o udostpnienie informacji publicznej skadany jest:

* na pimie,
* ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mog by niezwocznie udostpnione.

Udostpnienie informacji publicznej na wniosek nastpuje bez zbdnej zwoki, nie póniej jednak ni w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku.

Osob uprawnion do udostpnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tychach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, a w przypadku jego nieobecnoci zastpca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach.

 Wzór wniosku o udostpnienie informacji publicznej
OPATA SKARBOWA

Opat skarbow naley wpaca na konto Urzdu Miasta Tychy,

Al. Niepodlegoci 49, 43-100 Tychy

PKO BP S.A. 76 1020 2528 0000 0102 0267 5163

Opata za wydanie decyzji: 10 z

Opata za wydanie zawiadczenia: 17 zOpublikował: Dominik Willer
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Dominik Willer
Dokument z dnia: 22.12.2009
Dokument oglądany razy: 10 006